REGULAMIN

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno sklep jak i jego klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy kupna.

Dane kontaktowe:

Sklep-Enkodery.pl | biuro@sklep-enkodery.pl

ul. Listopadowa 43 I/2

Bielsko-Biała 43-300

§1 Terminy

1. Klient – Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna pełnoletnia, dokonująca u sprzedającego zakupu.

2. Konsument – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca osoba pełnoletnią, dokonująca u sprzedającego zakupu niezwiązanego z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Kupujący – Rozumiany jako klient oraz konsument.

4. Sprzedający – Ex Automatyka Michał Gabryś, listopadowa 43 I/2, Bielsko-Biała 43-300, NIP: 5472074729, Regon: 362438760.

5. Sklep – Witryna internetowa, za pomocą której Kupujący może dokonać zakupu.

6. Przedmiot umowy – Dostawa oraz produkty będące jednocześnie przedmiotem świadczenia.

7. Produkt – Najmniejsza ilość rzeczy mogąca być przedmiotem umowy.

8. Rzecz – Produkt materialny będący przedmiotem umowy.

9. Cennik przesyłek – Określa przewoźnika oraz koszt przesyłki. Dostępny pod adresem:

LINK

10. Dowód zakupu – Paragon, faktura, rachunek wystawione zgodnie z Ustawa z dnia 11 mara 2004 r.

11. Moment odbioru rzeczy – Moment w którym rzecz znajduje się w posiadaniu Kupującego.

12. Płatność – Wskazuje metodę zapłaty uwzględniająca cenę produktu oraz dostawy.

14. Koszyk – Umożliwia budowanie listy produktów będącymi produktami zamówienia.

15. Karta produktu – Podstrona sklepu zawierające informacje o produkcie.

16. Adres pocztowy, reklamacji:

Sklep-Enkodery.pl

Ul. Listopadowa 43 I/2

Bielsko-Biała 43-300

biuro@sklep-enkodery.pl

17. Umowa – Umowa zawierana na odległość zgodnie z art. 535 ustawy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

18. Termin realizacji zamówienia – Okres podany w dniach roboczych.

19. Wada rzeczy – Nieprawidłowość wynikająca ze stanu fizycznego lub prawnego rzeczy a zawartą umową. W szczególności kiedy:

- Rzecz nie posiadania własności które produkt tego typu powinien posiadać.

- Rzecz nie posiada właściwości o których sprzedający zapewniał kupującego.

- Cel użyteczności produktu jest inny od przedstawionego.

- Produkt jest niekompletny.

- Nie posiada on właściwości o których zapewniał producent, jego przedstawiciel lub osoba wprowadzająca rzecz do obrotu.

20. Zmówienie – Złożenie oświadczenia przez kupującego określające dane takie jak: ilość produktów, rodzaj płatności , rodzaj dostawy, dane kupującego dążące do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym za pośrednictwem sklepu działającego w internetowym kanale dystrybucji.

§2 Założenia ogólne

1. Strona sprzedająca zobowiązuje się dostarczyć kupującemu rzeczy wolne od wad.

2. Kupujący rejestrując się w sklep-enkodery.pl ma obowiązek przechowywania swojego loginu oraz hasła przed niepowołanym dostępem do konta. Kupujący ma pełen dostęp do własnych danych, może je aktualizować, poprawiać oraz usuwać.

3. Do korzystania z usług sklepu, w tym do przeglądania jego asortymentu wymagane jest spełnienie wymagań technicznych.

- Posiadanie komputera, laptopa albo innego urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu z minimalna rozdzielczością ekranu 1024x768.

- Przeglądarki internetowej, Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.

- Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Umowę pomiędzy stronami zawiera się w języku polskim i zgodnie z polskim prawem .

5. Ceny podane na stronie internetowej sprzedającego o której mowa w niniejszym regulaminie zawierają podatek VAT i są przedstawiane w polskiej walucie. Ceny przedstawione na karcie produktu nie zawierają ceny dostawy. Wysokość opłaty za dostawę zawiera cennik przesyłek.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie sklepu polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie produktów, jak i również w sytuacji wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

7. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmy kurierskie z którymi współpracuje sklep w celu dostarczenia przesyłki.

8. Sprzedający w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizacje złożonego zamówienia , zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. O zaistniałej informacji niezwłocznie informuję kupującego.

9. Wszelkie terminy są zgodne z art. 111 kodeksu cywilnego.

§3 Rejestracja klientów

1. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.

2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia oraz podmioty gospodarcze.

3. Dane osobowe konsumentów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

§4 Realizacja zamówienia

1. Umowa z kupującym zawierana jest w chwili złożenia zamówienia.

2. W celu złożenia zamówienia kupując musi wykonać 5 kroków. Dodać zamówienie do koszyka, zalogować się, uzupełnić danę dostawy(chyba że te są zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji), wybrać metodę dostawy i płatności.

3. Zamówienia przyjmowane są 7dni w tygodni przez 24godziny na dobę.

4. Zamówienia płatne przy odbiorze realizowane są po zawarciu umowy. Zamówienia płatne za pomocą płatnego przelewu online (PayU) realizowane są po zawarciu umowy i zaksięgowaniu kwoty przelewu z danymi kupującego. Kwota powinna zostać zaksięgowana w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia.

5. Umowa zawierana jest z chwilą przyjęcia zamówienia przez sprzedającego o czym sprzedający informuje kupującego drogą mailową w przeciągu 48 godzin.

6. Przedmiot świadczenia wysłany jest wraz z dowodem zakupu oraz załącznikami taki jak: regulamin, informacja o prawie odstąpienia od umowy i wzorem odstąpienia od umowy.

7. Realizacja zamówienia może być uzależniona od zgody sprzedającego na wysłanie zamówienia płatnego przy odbiorze.

9. Po dokonaniu wysyłki zamówienia do sprzedającego wysyła się ankietę, która bada jego poziom satysfakcji. Ankieta wysyłana jest w terminie 14 dni od daty nadania przesyłki. Kupujący nie jest zobowiązany do jej wypełnienia.

§5 Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,34 Prawa konsumenckiego.

2. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem:

LINK - Odstąpienie od umowy

3. Kupujący odsyła zakupiony produkt na własny koszt i ryzyko.

4. Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązuje się odesłać przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Za termin odstąpienia od umowy uważa się moment odbioru rzeczy.

5. Zwrot zapłaty przez sprzedającego odbywa się na konto bankowe kupującego podane w formularzu odstąpienia od umowy.

§6 Reklamacja

1. Wystąpienia wady w rzeczach sprzedanych na podstawie umów zawartych od dnia 25.12.2014 r., kupującym przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 2014.121 j.t)

2. Stwierdzenie wady w rzeczach sprzedanych na podstawie umów zawartych od dnia 25.12.2014 r., przedsiębiorcom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 2014.121 j.t). Kodeks cywilnym od dnia 25.12.2014 r.

3. Jeżeli zakupiona rzecz posiada wadę kupujący może żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad oraz usunięcia wady.

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada nie jest istotna lub kiedy została wyprodukowana według konkretnej specyfikacji konsumenta, a jej dalsza odsprzedaż jest utrudniona lub niemożliwa.

5. Sprzedający bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta zobowiązuje się do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub zobowiązuje się do naprawy wady. 

6. Reklamacje przyjmuje się za listownie na adres reklamacyjny (punkt §1) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@sklep-enkodery.pl. Reklamacja powinna zawierać informacje takie jak: Imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, telefon, adres e-mail, opis reklamowanej rzeczy, wskazanie żądania, kopię faktury.

7. Przetworniki pomiarowe tj. enkodery sprzedawane są jako niezależne urządzenia. W przypadku integralności z innymi urządzeniami należy pamiętać o dopasowaniu parametrów technicznych tj. elektrycznych, mechanicznych, środowiskowych, poprawnym montażu w celu prawidłowej współpracy urządzenia z maszyną oraz środowiskiem. Niedopasowanie parametrów technicznych deklarowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia enkodera.  Karty katalogowe dostępne są pod opisem produktu. W przypadku niedostępności karty katalogowej, prosimy o kontakt z pracownikiem, który przekaże konsumentowi kartę katalogową, celem prawidłowego doboru parametrów. Karty katalogowe dostępne są również na stronach producentów. Niedopasowanie parametrów technicznych opisanych powyżej, może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

8. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub zniszczenie enkodera wynikające z użycia go jako zamiennika, kiedy producent maszyny takiego nie przewidział. 

LINK - Oświadczenie reklamacyjne

§7 Polityka prywatności

1. Nasza polityka jest zgodna unijnym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO

2. Kupujący może przeglądać, poprawiać i aktualizować oraz żądać usunięcia swoich danych prywatnych.

3. Wszelkie informację oraz szczegółowa polityka prywatności znajduje się pod adresem:

LINK - Polityka prywatności 

§8 Właściwy Sąd

1. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszym zapisami regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby sprzedawcy.

§9 Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do zmian w zapisie umowy ze sprzedającym. Zmianie mogą podlegać również zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje winny być kierowane w formie elektronicznej lub listownej i kierowanie na adres Sprzedającego (sklep-enkodery.pl, listopadowa 43 I/2, 43-300 Bielsko-Biała). Kupujący rezygnując z zawarcia umowy na własnych warunkach akceptuje postanowienia poniższego regulaminu.

2. Zmiany regulaminu będą wprowadzane w celu dostosowania go do aktualnie obowiązującego prawa. Zarejestrowani użytkownicy o zmianach regulaminu będą informowani 30 dni przez dokonaniem zmian.

3. Treść postanowień zawartych w niniejszym regulaminie nie ma na celu naruszenia praw kupującego. Postanowienia nie powinny być w żaden sposób nadinterpretowane, ponieważ w przypadku niezgodności którejś z części regulaminu zastępuje go obowiązujące prawo. Sprzedający deklaruje tym samym podporządkowanie do stosowanego prawa w miejsce zakwestionowanego przez kupującego przepisu niniejszego regulaminu.

4. W sprawach, które wykraczają poza niniejszy regulamin stosuje się obowiązujące przepisy prawne.

5. Aktualny regulamin obowiązujący od 25.05.18 dostępny jest pod adresem:

LINK - Regulamin

Wcześniejsze wersje regulaminu:

Regulamin obowiązujący do 24.05.18 - Regulamin